5/14/09

Verslag van Gods goedheid!

Aan wie standvastig is, geeft u, Heer, vrede, ware vrede; want op u stelt hij zijn hoop. Jesaja 26:3

Aan dit vers heb ik me afgelopen week vastgehouden, temidden van al de stress in het aanvragen voor een visum voor de USA voor Jander en Efraim. Zoals ik al eens eerder heb geschreven is leven in geloof niet altijd even makkelijk, helemaal niet als puntje bij paaltje komt!

Al een poosje waren we aan het denken en bidden voor een mogelijkheid om een project in Amerika te bezoeken. Een team van de basis van jeugd met een opdracht daar had al een paar keer een training hier gegeven en ik wou het graag eens met eigen ogen zien. Maar dit leek bijna een onmogelijke opgave. Ten eerste omdat Efraim en Jander en visum zouden moeten aanvragen, waar heel waar bij komt kijken en in de tweede plaats vanwege de financien, zowel voor de visums als voor de reis zelf, want al een aantal maanden kregen we het net voor elkaar om onze rekeningen en maandelijkse kosten te betalen, maar daarna stond onze rekening wel weer elke maand in het rood. Maar vanaf het begin dat we ermee bezig gingen had God tegen mij gezegd dat dit een cadeautje van HEM voor ons zou zijn. (En wat heb ik daar vaak een klein geloof voor gehad….) Ook hebben er over gedacht dat ik alleen zou gaan, maar op verschillende manieren bevestigde God dat we als gezin zouden moeten gaan.  Dus besloten we ervoor te gaan, biddend en stap voor stap….

fortalezastap 1 paspoorten

De paspoorten van Jander en Efraim waren verlopen dus die moesten we vernieuwen. Dat was op zich geen moeilijke stap, want omdat we dit jaar ook  naar Nederland willen hadden we die paspoorten sowieso nodig. En op de een of andere manier hadden we die maand zelfs het geld om de paspoorten te betalen!

stap 2 visa papieren verzamelen

Dat was een wat lastigere stap, want we kwamen er al snel achter dat we 2 dingen moeten bewijzen, in de eerste plaats dat we  een reden hadden om van de USA terug naar Brazilië te gaan (oftewel, dat we daar niet illegaal willen blijven), maar dat was nog niet het lastigste, want in de tweede plaats moesten we bewijzen hebben dat we genoeg geld hebben om onze reis en ons verblijf te bekostigen, en hoe doe je dat als je geen vast salaris hebt, en als je bankrekening de helft van de tijd rood staat……. We probeerden zoveel mogelijk dingen bij elkaar te krijgen, een uitnodiging van de basis daar, een brief van de leiders van de basis hier, onze bankafschriften, een brief van mijn ouders, papieren van het huis en de auto, betaalde rekeningen etc. Een hele map vol! Ook maakten we een afspraak voor een visuminterview, in Recife ], het dichtstbijzijnde consulaat, de visums moesten we al van te voren betalen, ook al weet je niet eens of je de visa toegewezen krijgt, en op een wonderlijke manier hadden we ook daarvoor weer het geld op onze rekening staan, en dat niet alleen, zelfs het geld om naar Recife te gaan stond op de rekening, en we hadden geen idee waar het vandaan komt! amitlonefraim

stap 3 Naar Recife

Deze stap bracht misschien nog wel de meeste stress met zich mee, ik sliep slecht, maakt me zorgen en had moeite om op God te vertrouwen, bang om teleurgesteld te worden. Maar vlak voor het weekend voor we weg zouden gaan voelde ik me erg bemoedigd door verschillende vrienden over de hele wereld verspreid die lieten weten dat ze voor ons aan het bidden waren, en met name het vers dat bovenaan staat, God leerde ons echt een lesje in vertrouwen, en ook in gehoorzaamheid. Al een paar maanden hadden we niet het geld voor Janders moeder gestort en er waren nog wat andere dingen die we moesten betalen. Ik was geneigd om daarmee te wachten tot na ons visuminterview, aangezien we onze bankafschriften moesten laten zien, en hoe meer erop zou staan, hoe beter onze kansen, toch? Maar God zei dat we in de eerste plaats aan Hem moeten gehoorzamen, en eerst zouden moeten betalen wat we schuldig waren. Dus met pijn in ons hart haalden we het geld van onze rekening wetende dat we daarmee weer flink in het rood zouden staan. Maar het was voor ons bijna ironisch toen we een berichtje kregen dat er 800 euro op onze rekening gestort was! Dat betekende niet alleen dat we een positief saldo zouden kunnen laten zien op de dag van ons visuminterview, maar ook dat we ook echt van onze tijd in Recife zouden kunnen genieten en wat buiten de deur te kunnen eten en drinken! In Recife verbleven we bij vrienden op de basis van Jeugd met en Opdracht.pizza_recife

stap 4 naar het consulaat 12 mei

We stonden om 6:00 op om op tijd te kunnen zijn en toen we aankwamen stond er al een flinke rij, gelukkig hadden we voorrang vanwege Efraim, maar toch moesten we een aardige tijd buiten wachten in de zon, alle 3 moe omdat we die nacht nauwelijks hadden geslapen, niet vanwege de zenuwen maar omdat we met z’n 3-en in 1 bed moesten slapen en we kwamen erachter dat Efraim graag veel ruimt inneemt in bed….. Na veel wachten, en Efraim entertainen, was het na bijna 3 uur zover dat we werden ondervraagd en dat was zeker niet makkelijk, we werden echt onder vuur genomen, met name Jander, maar God is groter en Jander en Efraim kregen de visa toegewezen!!!!!  Wauw, we konden het bijna niet geloven en ware God enorm dankbaar voor zijn goedheid en trouw aan ons!!!! airplane

Stap 5 United States here we come!!!!!

We krijgen de paspoorten met de visa waarschijnlijk maandag, en dan gaan we onze tickets boeken, mijn ticket wordt betaald door het project, het geld voor Efraims tickets hebben we ook, een we hebben ook al een gedeelte van Janders ticket. De prijzen zijn gelukkig behoorlijk gedaald van de tickets, maar eerlijk gezegd maken we daar na alles wat we hebben gezien van God in het aanvragen van de visa helemaal geen zorgen meer om! We willen boeken voor begin Juni voor 2 weken, wat betekent dat ik mijn verjaardag in Tyler, Texas zal vieren! Na dit alles zien we er naar uit naar wat God nog voor ons in petto heeft!!!! Bedankt voor jullie gebed, God werkt nog steeds wonderen!!!!!

Testimony of Gods goodness!

Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee: because he trusteth in thee. Isaiah 26:3

I have been holding on to this verse in thepast week in the midst of all stress about applying for visa for the United States for Efraim and Jander. Living in faith isn’t always easy, especially when it gets really close to you! 

It has been a while that we’ve been thinking and praying for a possibility to visit a project in the United States. A team from the base in Tyler Texas has been here a couple of times to give us trainig here and I really wanted to see it all for myself. But this almost seemed to be impossible. First of all cause we’d have to get visa for Jander and Efraim, and secondly beacuse of the finances we’d need as well for the visa as for the trip itself. Because every month after paying our bills and monthly costs we would be in the red numbers again. But when we started thinking and praying more seriously in the beginning of this year God told me this would be HIS present for us as a family. (But I must admit that often I have been showing  very little faith in this….) We even considered me going alone, but in several ways God confirmed to us that we should go as a family. So we decided to go for it, step by step……

step1 passports

The passports of both Efraim and Jander had expired so we had to get new ones. This was not a dificult step, as we’re also planning to go to Holland later this year and we would have to have these passports anyway. And somehow we even had the money for it on the bankaccount!

fortaleza step 2 getting the visa papers together

This step was a little bit more dificult, because soon we found out that we would have to prove 2 things, first of all that we have enough reason to return to brazil after our trip to the US (or, prove that we don’t have reasons to stay there illegally), but that was not the hardest thing. The second thing we would have to prove that we have enough money to pay for the trip and our stay there, and that’s hard when you don’t have a fixed salary and an empty bankaccount….so we joint as much papers as we could: an invitation from the States, a letter from the leaders of the base, our bankpapers, a letter from my parents, papers of the house and the car, payed bills etc. Also we made an appointment for the visainterview in Recife, the closest by consulate. We already had to pay for the visas as well, even though we didn’t even know for sure if we would get them! And in a miraculous way we even had the money to do all of this and even to buy airplanetickets to Recife, and we can’t even tell you where that money came from it just appeared at the right time!

amitlonefraim step 3 To Recife

This was maybe the most stressing step, I didn’t sleep well, and had a hard time trusting God, out of fear of being disappointed. But right before the weekend before we would leave, I felt very much encouraged by friends from all over the world, letting us know they were praying for us, and also by the verse that is at the top. God was really giving us a lesson in trusting Him, but also in obedience. It had been a while that we didn’t send money to Janders mom, and there were a few other things we needed to pay. And I was thinking of waiting till after the interview, as we would have to show how much money we had on the bankaccount, and the more it has, the better. But God told me to be obedient to Him in the first place, and that we should pay first what we were owing. So with pain in our heart we withdrew the money from the bank, knowing that this was now seriously in the red numbers. But it was almost ironic when we received an email saying that that there was made a deposit of more than 800 euros!!! This didnt only mean we would be able to show that we have money on our bankaccount, but we  could also really enjoy our time in Recife being able to take people out to eat with us, and this way blessing them! In Recife we stayed at the YWAM base with friends.

pizza_recife step 4 to the consulate May 12

We woke up really early to be able to get there on time, and still there was a great big line outside. Luckily we had preference because of Efraim, but still we had to wait quite some while, the 3 of us very tired as we didn’t get much sleep that night. Not because of the nervousness, but because Efraim had to sleep in bed with us, and we found out that he really likes a lot of space!!! After a lot of waiting and entertaining Efraim for 3 hours it was our turn for the interview. That was definitely not easy at all, we were made a lot of questions, especially Jander, but God is bigger than that and Jander and Efraim got the visa! Wow, we almost couldn’t believe it, and we’re so grateful to God for His goodness and faithfulness to us!!!

airplane Step 5 United States here we come!!!!!

We will receive the passorts with the visa back probably Monday and than we will be able to book our tickets. The project is going to pay my tickets, we have the money for Efraims ticket and a part of Janders ticket. Luckily the prices of tickets have gone down considerably, but after getting our visa we’re not a little bit worried about the finances for the trip anymore! We want to book the beginning of June, for 2 weeks, which means I will be celebrating my birthday in Tyler, Texas ! After all of this we’re really looking forward to see what God has in store for us! Thanks for all who prayed, God does still work miracles!!!!

Testemunho da bondade de Deus

Tu, SENHOR, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme; porque ele confia em ti.  Isaias 26:3

Este versículo ficou guardado por mim esta semana no meio de todo estresse para pedir um visto para os Estados Unidos para
Jander e fraim. Viver pela fé nem sempre é muito facil, muito menos quando chega bem perto de ti. 

Já faz algum tempo que estamos orando  e pensando em uma oportunidade de visitar um projeto nos Estados Unidos. Uma equipe da base de JOCUM de Tyler Texas já veio aqui algumas vezes para dar treinamento e queria muito ir lá para poder ver com meus próprios olhos. Mas isto parecia ser quase impossível, porque a gente precisaria de vistos para Jander e Efraim no primeiro lugar e em segundo a gente precisaria de muito dinheiro para os vistos e a viagem. E cada mes depois de pagar as contas e custos mensais, nossa conta ficava sempre no vermelho. Mas quando começamos pensar e orar mais seriamente no início deste ano, Deus falou para mim, que esta viagem ia ser o presente DELE para nós como família. (Mas tenho que admitir que muitas vezes mostrei ter pouca fé nisto…) Até mesmo consideramos eu, Melanie, ir sozinha, mas de várias maneiras Deus confirmou que a gente deveria ir como família. Entao decidimos ir a frente e tomar os passos necessários para isto.

Passo 1 Passaportes

Os passportes de Jander e Efraim tinham vencidos então tivemos que fazer novos. Este não foi um passo difícil, já que queremos ir para Holanda também este ano e a gente ia precisar dos passaportes de qualquer forma. E de alguma maneira a gente até mesmo tinha o dinheiro para isto em nossa conta!

fortalezaPasso 2 Juntanda dokumentos para o visto

Este já foi um passo um pouco mais dificil, já que descubrimos que a gente deveria provar duas coisas. Em primeiro lugar provar que a gente tem razões para voltar ao Brasil depois dos Estados Unidos. (ou seja, provar que você não tem razão para ficar lá ilegalmente.) Mas este não foi o mais dificil, a gente teria que mostrar também ter os fundos para pagar a viagem e todos os custos de ficar lá, e isto é bastante dificil sabendo que você nem tem um salário fixo e sua conta está vazio. Mas começamos juntar os dokumentos: carta convite dos Estados Unidos, Carta dos líderes da base, extratos de banco, uma carta dos meus pais, dokumentos da casa e do carro, contas pagas etc. Também já marcamos a data para entrevista em Recife, o consulado americano mais perto de nós. Já tivemos que deixar  os visto pagos, mesmo sem saber se a gente ia receber o visto ou não. E de maneira milagrosa até mesmo tivemos o dinheiro para fazer tudo isto e até mesmo para pagar passagens de avião para Recife. A gente nem pode explicar de onde veio este dinheiro, simplesmente apareceu na hora certa na conta!amitlonefraim  Passo 3 Para Recife

Este foi o passo mais estressante, eu nao dormi direito, e estava com dificculdade de confiar em Deus, com medo de ficar decepcionada. Mas antes do final de semana antes de viagar, ficquei muito encorajado pelos amigos ao redor do mundo que falaram estar orando por nós. E também o versiculo do início desta menssagem me ajudou muito. Deus realmente estava nós ensinado confiar nEle, mas também ensinando obedecer. Já tinha algum tempo que a gente nao tinha depositado o dinheiro para a mãe do Jander, e tinha mais umas coisas para pagar ainda. Eu queria esperar fazer isto depois da entrevista, já que a gente deveria mostrar o saldo da nossa conta, e quanto mais melhor, náo é? Ma Deus me chamou atenção falando que deveria obedecer Ele em primeiro lugar,  que a gente deveria pagar o que estava devendo. Então tiramos o dinheiro da nossa conta com dor no coração, sabendo que agora estava bem no vermelho.  Mas foi quase ironico quando recebemos um email falando que aquele dia foi depositado mais que 800 euros em nossa conta! Isto não somente significou que a gente agora tinha um saldo positivo para poder mostrar, mas também que a gente poderia mesmo aproveitar nosso tempo em Recife, podendo também comer fora  e abençoar ouras pessoas. Em Recife ficamos na casa de amigos na base de JOCUM. pizza_recife  Passo 5 para o consulado dia 12 de Maio

Acordamos bem cedo para chegar a tempo, mas mesmo assim já tinha uma fila enorme do lado de fora. A gente tinha preferencia por causa de Efraim, mas mesmo assim, a gente tinha que esperar bastante tempo, e a gente estava já tão cansada, por que nenhum de nós 3 dormiu direito, não por causa do nervosismo, mas porque pela primeira vez Efraim tinha que dormir na cama com a gente e descubrimos que ele é meio epaçoso…… bem, depois de quase 3 horas de espera e tentando ocupar Efraim finalmente era nossa vez para ir  a entrevista. Não foi nada facil, foram muitas perguntas, especialmente para Jander, mas Deus é maior e recebemos os vistos!!!! Uau, quase não conseguimos acreditar, estamos tão gratos a Deus pela bondade e fidelidade dEle!!

airplane  Passo 5 Estados Unidos, estamos chegando!!!!

Vamos receber os passaportes com os vistos provávelmente na segunda feira, e aí vamos poder comprar as passagens. O projeto vai pagar a minha passagem, temos o dinheiro para o de Efraim e parte do Jander. Felizmente os preços das passagens baixaram bastante, mas depois de tudo que passamos com os vistos estamos nem um pouco preocupados com isto mais. Queremos viajar na primeira semana de Junho, para 2 semanas, o que significa que vou celebrar meu anniversário em Tyler, Texas ! Depois de tudo isto estamos muito empolgados para ver o que Deus ainda tem para nós. Muito obrigada pelas orações, Deus ainda faz milagres sim!!!!

5/4/09

Relatorio de Abril

Read in English here

In het Nederlands hier

ACHOU!!!!!!

efraim2

UAU, o tempo realmente voa!!!! Já é o mês de Maio!!! Ontem, dia 3 de Maio, foi exatamente 6 anos que eu e Jander casamos! Só fizemos uma pequeea comemoração, fomos para o shopping para almoçar e passear. 

3mei2009

Semana passada, pela primeira vez, tomei o papel de ´enfermeira´ e ajudei amigos que tiveram um filho semana passada. Gabrielle nasceu 4a feira passada com uma Cesaria. Ela foi liberada na 5a, e ofereci para ajudar elas. Também porque é isto que queremos oferecer para as meninas de Vida Nova no futuro.  Ficquei com eles até 6a feira, ajudando Dayanne e ensinando  Fabiano como trocar fraldas e dar banho. Sexta feira, a Sandra, também da equipe de Via Nova veio para ajudar, e eu voltei para casa. For uma experiencia muito especial. 

gabrielle Em Abril organizamos um acampamento para as irmãs dos meninos do sitio. A gente queria oferecer a elas um tempo de se sentir princesas, para que elas podiam sentir quanto elas valem. Tivemos uma tarde de saúde e beleza, fomos para praia, e também estudamos a bíblia. Foi só um grupo pequeno de 6 meninas, mas isto foi muito especial porque a gente realmente podia investir nelas. Todas 6 meninas entregaram a vida  Jesus neste final de semana! 

kamp

Como vocês talvez sabem, estamos planejando visitar os Estados Unidos por 2 semana no mês de Junho. Para visitar um projeto com adolscentes gravidas lá (o projeto que já nos deu treinamento aqui). È muito especial para  gente poder ver como Deus já providenciou para os passaportes do Jander e Efraim e até para as passgens para ir até o embaixado em Recife. A entrevista para Jander e Efraim será semana que vem, dia 12 de Maio; Queremos pedir para vocês orar: ore que nós vamos ter os dokumentos certos no tempo certo, e que eles vão receber o visto (eu não preciso de um visto). Realmente precisamos de um milagre, pois preciamos provar que temos dinheiro para pagar as nossas despesas de viagem. E embora que nã precisamos pagar a nossa moradia lá, ainda precisamos de dinheiro para a passagem de Jander (já temos para minha e para o de Efraim) 

efraim

Um abraço de nós3!!!!!

Olhe também o site de Peter e Selma, líderes de Jander : http://peterandselmabrasil.blogspot.com/

April Update - English

Leia em portugues aqui

In het Nederlands hier

efraim2

Wow, time really does fly!!!! It´s May already! Yesterday on March 3d it was exactly 6 years ago Jander and I got married! We only had a small celebration, we went to the shoppingmall and had lunch there!

3mei2009

Last week, for the first time, I helped out as a ´nurse´ at friends who had their baby last week. Gabrielle was born on Wednesday by a C-section. An they were released from the hospital on Thursday, I offered to help them out. After all, this is something we want to offer to the pregnant girls of Vida Nova as well. So I spent the night there, and Friday, helping out Dayanne and teaching Fabiano how to change nappies and give a bath. And Friday, Sandra also from our Vida Nova team took over! It was a very special experience! gabrielle

In April we organized a camp for the sisters of the boys who live at the farm. We wanted to give them a time to feel like princesses, so that they would realize this weekend how much they´re worth! We had a beauty and health afternoon, but also we went to the beach and had some time studying the bible. There was only a small group of 6 girls, which made is really special, as we could really invest in them! All 6 of them gave their lifes to Jesus this weekend! kamp

As you may know, we´re planning to go to the Unite States in June for 2 weeks to visit the project for pregnant teenagers there. (The project that gave us training here). It´s very special to see how God´s already provided for Jander and Efraim to get their new passports, and also for money to be able to travel to the Embassy in Recife. The visa interview for Jander and Efraim will be next week, may 12th, and we´d like to ask you to pray for that. Pray for the interview, that we´ll have the right documents on the right time, and that they will be granted the visa. We really do need a miracle for that as for instance we´ll need to prove we have the money to pay for our trip. We won´t need to pay for our costs on the base there, but we do still need the money for Jander´s ticket (We already have enough for mine and Efraim´s!) efraim

With love from the 3 of us!

Also take a look at the blog of Peter and Selma, Jander´s leaders: http://peterandselmabrasil.blogspot.com/

April Update

Read in English here

Leia em português aqui

KIEKEBOE!!!!!

efraim2

Wauw, de tijd gaat zo snel!!!! Het is alweer Mei! Gisteren, 3 mei was het precies 6 jaar gelden dat Jander en ik trouwden! We hebben het niet erg uitbundig gevierd, we zijn naar de shoppingmall geweest waar we lekker hebben gegeten!

3mei2009

Afgelopen week heb ik voor het eerst bij iemand ´gekraamd´. Vrienden van ons die bij Jander op de boerderij werken hebben vorige week woensdag een dochter gekregen, Gabrielle. Ondanks dat ze een keizersnee heeft gehad mocht Dayanne alweer naar huis op donderdag. Kraamhulp bestaat hier niet dus ik had aangeboden om te helpen, dat is ten slotte iets wat we straks ook aan de zwangere tienermeiden willen bieden. Dus ben ik daar van donderdag op vrijdag geweest om te helpen, zo heb ik Fabiano geleerd hoe je een luier verschoond en hoe je een bad geeft! Vrijdag nam Sandra, uit het Vida Nova team het van me over! Het was erg bijzonder! gabrielle

In April hebben we een kamp georganiseerd voor de zusjes van de jongens die op de boerderij wonen. We wilden ze echt een prinsessentijd geven, een tijd waarin ze mochten beseffen van hoeveel waarde ze zijn. Zo hebben we een gezondheids-en beautymiddag gehouden, maar we zijn ook naar het strand geweest, en hebben bijbelstudies gehad. Het was maar een klein clubje van 6 meiden, maar dat maakte het ook gelijk een heel bijzondere tijd, omdat we echt in ze konden investeren! Alle 6 hebben in dit weekend hun leven aan Jezus gegeven!!!!

kamp Zoals jullie misschien weten zijn we van plan om in Juni voor 2 weken naar Amerika te gaan om daar het project voor zwangere tieners te bezoeken. (Het project dat ons hier training heeft gegeven). Het is voor ons bijzonder om te zien hoe God op het juiste moment al heeft voorzien in nieuwe paspoorten voor Jander en Efraim, en voor geld voor tickets om naar de ambassade in Recife te kunnen gaan. Het visuminterview voor Jander en Efraim is volgende week 12 mei, willen jullie daar alsjeblieft voor bidden, dat we de juiste documenten op tijd zullen hebben, en dat ze het visum zullen krijgen. We hebben daar echt een wonder voor nodig, omdat we onder andere moeten bewijzen dat we genoeg geld hebben om onze reis te bekostigen. We hoeven niet voor ons verblijf daar te betalen, maar we hebben nog wel het geld nodig voor Jander´s ticket. (Mijn ticket en dat van Efraim hebben we al!!!)efraim

Veel liefs van ons!!!!

Kijk ook eens op de blog van Peter en Selma, de leiders van Jander: http://peterandselmabrasil.blogspot.com/

(PS wil je ook eens wat leuks met je foto´s maar je weet niet hoe? Ik doe het graag voor je! eem maar eens een kijkje op deze blog: http://melanieswebshop.blogspot.com )

 
Designed by Simply Fabulous Blogger Templates